Trang chủ Giới Thiệu Sản Phẩm Tuyển Dụng Liên hệ  
 
DANH MỤC SẢN PHẨM
  Thiết Bị Nghành Nhuộm
  Thiết Bị Nhuộm Mẫu
  Phụ Kiện Nghành Nhuộm
  Bánh Xe Nghành Sợi
  Hóa Chất Bôi Trơn
  Dầu Bôi trơn-Dầu Nhớt-Stanlow
DỊCH VỤ
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
Từ Vĩ Khánh
thuong nha
Nguyễn Thanh Nga
ĐỐI TÁC

 
Sáp Chuốt Sợi (Yarn Wax) , CÔNG TY TNHH THUONG MAI THƯỢNG NHÃ
   Sáp Chuốt Sợi (Yarn Wax)
     Giá: Call
     Chia sẻ:
  THÔNG TIN CHI TIẾT

    sSaùp chut sôïi ñöôïc cheá taïo töø moät loaïi saùp tinh luyeän cao caáp vaø ñaëc bieät.

          Xuất xứ : Thái Lan

ng dng:

üùng duïng treân saûn phaåm vaûi sôïi, coù taùc duïng boâi trôn.

üGiaûm heä soá ma saùt saûn sinh tónh ñieän vôùi vaûi sôïi (hieäu quaû seõ giaûm ñoä ma saùt töø 40-50%).

üCoù ñoä noùng chaûy cao.

üChòu nhieät toát vaø ñoä cöùng cao.

üKhoâng chöùa thaønh phaàn daàu silicone, taêng ñoä beàn cuûa vaûi sôïi.

üLaøm cho vaûi sôïi caêng ñeàu duy trì trong suoát quaù trình deät vaø ñaït ñöôïc naêng suaát toái öu.

üSaûn phaåm phù hợp với những loaïi sôïi nhö : CM , SC , TC , CVC , T , PE…

ü  Löôïng saùp ñöôïc tieâu hao treân sôïi töø 0.5g ñeán 1.5g/kg (sôïi), laø phaïm vi toái öu vaø hieäu quaû nhaát (töùc laø töø 0.05 ñeán 0.15%). 

Quy cách sản phẩm:   L x O x D 

ü  45 * 15 * 38 mm. (Loại có plastics và loại không có plastics)

ü  25 * 15 * 38 mm. (Loại có plastics và loại không có plastics)

ü  45 * 13 * 38 mm. (Loại có plastics và loại không có plastics)

ü  35 * 13 * 38 mm. (Loại có plastics và loại không có plastics)

Ngoài ra,chúng tôi cung cấp những quy cách theo yêu cầu của khách hàng. 

Phân loại sản phẩm: 

Mã số

Độ nóng chảy(°C)

Độ rắn(độ cứng)

Ứng dụng

FN-01

62-64

Cứng

Dùng cho loại sợi tốt

FN-02

60-62

Trung bình cứng

Dùng chung choCotton T/C,tơ nhân tạo,sợi nhuộm

FN-03

56-58

Trung bình

Dùng cho sợi mềm xoắn,sợi tẩy dưới dạng cuộn

 


  Các sản phẩm cùng loại khác
Dầu bóng vỏ xe
Dầu bóng vỏ xe
Giá: 75.000 VNĐ
Finsilicone Emulsion TMS-35 (Chất Làm Bóng-Tách Khuôn)
Finsilicone Emulsion TMS-35 (Chất Làm Bóng-Tách Khuôn)
Giá: Call
Sáp Chuốt Chỉ Silicone (Silicone Yarn Wax)
Sáp Chuốt Chỉ Silicone (Silicone Yarn Wax)
Giá: Call
Page (1/0)  First  Last 
HOTLINE
Mr Khánh:   0913 670 028
Ms Lợi:   0908 098 928
Sale 1:   0906 743 328
Sale 2:   0906 643 328
Sale 3:   0902 363 328
TÌM KIẾM
TIN TỨC
QUẢNG CÁO
Thống kê
Hiện Có: 1 Khách
Lượt Truy Cập: 404482

 
Trang chủ Giới Thiệu Sản Phẩm Tuyển Dụng Liên hệ